Test na poligrafu se odvija u tri faze

  1. INTERVJU PRE TESTA – prva faza testiranja ima za cilj da pripremi i informiše lice koje se testira za test. U ovoj fazi se lice upoznaje sa procedurom, metodologijom i pitanjima. U ovoj fazi lice koje se ispituje potpisuje dokument kojim potvrđuje svoj dobrovoljni pristanak i kojim se svojim potpisom saglašava i prihvata da se nad njim sprovede testiranje na poligrafu. U posebnim slučajevima koristi se poseban način intervjua baziran na bihejviorističkoj analizi ličnosti.
  2. TESTIRANJE NA POLIGRAFU – druga faza se sastoji samog ispitivanja koje se sastoji od 10 do 15 pitanja na koja lice odgovara sa „da“ ili „ne“. Pre početka procedure obavlja se pripremni test kojim se kalibrira uređaj i podešava prema fiziologiji lica koje se testira. Zatim se obavlja glavni test.
  3. INTERVJU POSLE TESTA – treća i finalna faza u kojoj se licu koje se testiralo objašnjavaju potencijalne fiziološke promene koje su registrovane nakon svakog pitanja koje je postavljeno. Na osnovu procene ponašanja i reakcija lica koje se testiralo, kao i nakon temeljne analize registrovanih fizioloških promena i reakcija, lice koje je zahtevalo test, kao i lice koje se testiralo biva informisano o krajnjim rezultatima testa i prezentuje se profesionalno mišljenje kao i krajnji nalaz.

Kako funkcioniše test na poligrafu?

Moderni poligraf je elektronski instrument koji registruje fiziološke promene i reakcije u telu lica koje se ispituje dok je lice izloženo kontrolisanom stimulansu i dok odgovara na niz specijalno konstruisanih pitanja koje ispitivač postavlja. Ove fiziološke reakcije su promene u krvnom pritisku, otkucajima srca, disanju, pomeranju tela, provodljivosti krvi kroz telo i promene u otporu ili provodljivosti struje kroz kožu ispitanika koji se testira na poligrafu. Ispitivanje na poligrafu nema nikakvih štetnih efekata i posledica po zdravlje organizma i tela.

Promene koje se registruju tokom ispitivanja daju jasniju sliku o jakim emotivnim reakcijama. Svaka jača emocija kao i svaki događaj u životu ostavlja trag u svesti svake osobe, tačnije u delu mozga koji se zove hipotalamus i koji je zadužen za sve fiziološke reakcije koje se odigravaju u telu kao i u nervnom sistemu. Kada se osobi postavi pitanje koje je relevantno i vezano za taj događaj, taj „umemorisani“ doživljaj se aktivira što dovodi do promena u registrovanju fizioloških reakcija kod subjekta koji se ispituje. Test na poligrafu je se obavlja isključivo na dobrovoljnoj bazi i svako lice koje pristupa testiranju na poligrafu mora potpisati pismeni dokument kojim izjavljuje da svesno i dobrovoljno pristaje da bude testirano na instrumentu koji nazivamo poligraf. Niko nikoga ne može naterati da se testira na poligrafu. Takav je zakon.

Testiranja koja su sprovedena od strane dobro obučenih i kvalifikovanih specijalista garantuju izuzetno visok nivo preciznosti i tačnosti. Ukoliko je poligrafski ispitivač uradio sve kako treba prilikom testiranja, šanse za grešku maltene ne postoje. Vremenska dužina trajanja testa nije fiksna i ona u većini slučajeva varira u rasponu od 90 minuta do 120 minuta. Učesnici koji su prisutni prilikom testiranja su osoba koja se testira i ispitivač na poligrafu. Kada su u pitanju porodični problemi, klijent takođe može prisustvovati ispitivanju (bez mogućnosti komentarisanja i interakcije sa bilo kim) i to samo kada poligrafski ispitivač, kao i lice koje se testira daju odobrenje za takvu situaciju. Cena poligrafskog testiranja se krećeu rasponu od 50 eura do 100 eura po jednom licu i određuje se u dogovoru sa klijentom.

Test za detekciju laži je psiho-fiziološki proces u kom se koriste tehnike ispitivanja sa ciljem da se otkrije obmana, ukoliko postoji. Postoji tehnologija koja je najbolje dostupno sredstvo za otkrivanje neiskrenih izjava ili tvrdnji. Ta tehnologija se naziva poligraf. Poligraf registruje fiziološke reakcije u čovekovom telu, kao što su disanje, puls, otkucaji srca, provodljivost krvi u organizmu, mikro-pokreti tela i otpor provodljivosti struje kroz kožu. Ti rezultati se očitavaju na ekranu računara. U tom registru se tačno može videti kakve vrste fizioloških reakcija određena pitanja proizvode ili ne proizvode kod osobe koje se ispituje.

Lice koje se podvrgava testiranju na poligrafu je za vreme testiranja povezano sa poligrafom, i na tu osobu je prikačen uređaj za merenje pritiska i otkucaja srca, uređaj za merenje obrasca disanja, registrator provodljivosti krvi kroz organizam, registrator mikro-pokreta tela, kao i senzor za registrovanje elektrodermalnog otpora ili elektrodermalne provodljivosti kože.  

Svi kanali za registrovanje promena se koriste kao indikatori i pokazatelji koji registruju kratkoročni stres kod lica koje se testira – licu koje je podvrgnuto kontrolisanom stimulansu, što ukazuje na to da li je lice istinito u davanju svog iskaza ili nije istinito. Kako bi utvrdio istinu, poligrafski ispitivač postavlja seriju pitanja koja su specijalno konstruisanih prema okolnostima slučaja i karakteru lica koje se testira i koja služe da izazovu emocionalno neprijatan osećaj kod lica koje nije istinito ili koje pokušava da sakrije nešto. Sve reakcije se registruju, mere, analiziraju, upoređuju i boduju na kraju testiranja kako bi se došlo do krajnjeg rezultata koji ima za cilj da formira krajnje mišljenje i nalaz ispitivača.

Za poligraf se tvrdi da poseduje preciznost od 93%-97%, i bazira se na činjenici da fiziološke reakcije koje se posmatraju nisu pod kontrolom centralnog nervnog sisteme i ne može se svensno uticati iste, a takođe je činjenica da ne postoji pripadnik ljudske populacije koji može da kontroliše sve četiri fiziološke funkcije u isto vreme i na isti način. Poligrafski ispitivač može podvrgnuti lice većem broju testova kako bi sa većom sigurnošću mogli da utvrde da li to lice govori istinu ili ne. Ispitivači u poligraf centru su obučeni po standardima Američke poligrafske asocijacije, po međunarodno prihvaćenom principu da se licu koje se testira da apsolutno svaka šansa da prođe test, i da se tom licu pomogne na sve načine koji su dostupni i validni kako bi isto lice prošlo test na poligrafu. Na taj način se minimizira mogućnost greške, kao i mogućnost da se nevino lice optuži za obmanu. Shodno time postiže se i osigurava to da lice koje zaista nešto krije ipak dobije negativan rezultat na poligrafu, nakon što mu je pružena svaka moguća prilika da prođe test, odnosno nakon što mu je pružena svaka šansa da ima pozitivan rezultat i da prođe test.

Postoji jedan deo populacije koji smatra da test na poligrafu nije pouzdan i da se može prevariti. Taj deo populacije tvrdi da se reakcije prilikom iznošenja neistinitih tvrdnji mogu uspešno sakriti. Na Internetu postoje razne “instrukcije i metode” koje govore kako da se prevari poligraf, a mi Vam ovom prilikom kažemo da svako može slobodno da koristi te “metode”, biće nam samo još lakše da uhvatimo ta lica na delu. Poligraf centar i njegovo osoblje je prošlo specijalističku obuku za registrovanje i detekticju “kontra-mera” koje su izuzetno sofisticirane i koje su po kompleksnosti na daleko višem nivou od onoga što je dostupno na Internetu.

Poligraf je i te kako relevantno sredstvo i za državne bezbednosne aparate, vlade i vladine obaveštajne agencije država širom sveta koje ga koriste za skrinig kandidata za posao prilikom zapošljavanja kandidata na izuzetno osetljivim mestima i pozicijama, kao i za periodičnu proveru svojih pripadnika. Poligraf je u obaveštajnom svetu prihvaćen izuzetno ozbiljno. Koristi se redovno u istragama. Takođe se koristi u građanskim i kriminalnim slučajevima u situacijama odsustva čvrstih dokaza, ili prisustva manjeg i nepouzdanog broja dokaza. Takođe se koristi i u periodičnom testiranju i skeniranju osoba koje su zaposlene u obaveštajnim agencijama sa ciljem u potrage i eliminisanja sumnjivih lica, dvostrukih špijuna, sabotera i svih vrsti unutrašnjih neprijatelja koji rade na podrivanju ustavnog poretka države i državnih interesa. Poligraf je instrument koji ima široku mogućnost primene i, pored svih izuma koji su u međuvremenu nastali sa ciljem da zamene poligraf, to je instrument koji i dalje drži primat kao najbolje sredstvo za proveru kredibiliteta na svetu. Ta neosporna činjenica govori dovoljno o validnosti celokupne procedure.