Naučni termin za celokupan proces poligrafskog testiranja je “psihofiziološka detekcija obmane”. Psihološka, iz razloga što se određene reakcije pokreću u zavisnosti od korelacije sa psihološkim sklopom ličnosti koja se testira, na bazi čega se i formiraju pitanja koja će ispitaniku biti postavljena na testu. Fiziološka, jer se, između ostalog, posmatraju fiziološke reakcije ispitanika. Psihofiziološka, jer su psihologija i fiziologija ljudskog bića u neraskidivoj vezi i međusobno povezani u uzročno-posledičnom smislu. Hipotalamus je deo mozga koji je zadužen za 90 procenata svih fiziološkig reakcija koje se odvijaju u našem organizmu. U svakom trenutku u ljuskom organizmu se odvija preko 140 fizioloških reakcija. Naš organizam, kada je suočen sa pretnjom, može reagovati na tri načina: 1) Borba 2) Beg 3) Ukočenost. Konkretna reakcija zavisi od mentalnog sklopa ličnosti koja se našla ugroženom konkretnom pretnjom. Hipotalamus je stimulisan preko čula sluha a pretnja se identifikuje kroz psihološki sklop naše ličnosti. Dalje se taj impuls prenosi na kičmenu moždinu, zatim na periferni nervni sistem, autonomni nervni sistem odnosno simpatetički i parasimpatetički nervni sistem, odnosno deo nervnog sistema koji ljudska bića ne kontrolišu putem svesti, iz čega možemo dalje zaključiti da se na te reakcije ne može svesno uticati. Ukoliko lice pitanje u svom psihološkom sklopu vidi kao pretnju i ukoliko postoje posledice padanja testa, organizam će reagovati pripremom za odbranu od “pretnje”, odnosno, simpatetički nervni sistem će ubrzati otkucaje srca i lučenje znoja kako bi pripremio organizam za “borbu”. Sve to je deo ljudskog pra-instinkta, nečega što je duboko usađeno u našoj DNK. Te reakcije su, dakle, nesvesne.

To je kratko objašnjenje naučnog termina za proces ispitivanja na poligrafu. Najviše pažnje, što se tiče posvećenosti i primeni poligrafa, kao i evoluciji opreme za poligraf, je prisutno u Americi i Japanu. Agencije koje su povezane sa vladama, naučni programi i iscrpni naučni radovi naučnika iz raznih discplina doprinose tome da se proizvede potpuno kompjuterizovana analiza rezultata koji su dobijeni registrovanjem i analizom fiziloških reakcija u telu čoveka. Softveri koji su nastali iz ovih istraživanja se moraju ažurirati na redovnoj bazi i svaka novija verzija je sve preciznija. Rezultati nastali iz ovih višegodišnjih istraživanja jesu kompjuterizovani softveri koji u sebi sadrže konvertore za pretvaranje analognog signala u digitalni, zatim specijalizovani softveri i algoritmi kao i noviteti u modernoj opremi. Na ovaj način je nastao i automatizovani indikator reakcija. Moguće ga je koristiti i na modernim uređajima, jer algoritam koji se koristi omogućava ispitivaču da prima informacije od preko dvadeset različitih proračuna vezanih za registrovane fiziološke informacije. Registar fizioloških promena se snima na megnetni disk dok se zapis testa očitava na ekranu i može se odštampati u bilo koje vreme. Ipak, krajnja ljudska procena ostaje nezamenjljiva zbog mnoštva drugih faktora.

Koriščenje računarske tehnologije za naučna istraživanja i komplikovane statističke proračune omogućava precizniju i objektivniju analizu fizioloških reakcija. Urkos tome, ono se mora posmatrati samo kao dodatak tradicionalnim, labaratorijskim metodama. Poligraf, poznat i kao „detektor laži“, se spominje često u popularnoj kulturi, mada mi toga često nismo ni svesni. Popularna oprema za poligraf često se može videti u filmovima i serijama. Poligaf se takođe može primetiti i u stvarnom životu, u policijskim istragama i kriminalnim slučajevima. Kandidati koji se prijavljuju za inspektore ili druge bitne i osetljive pozicije u vladinim bezbednosnim i obaveštajnim strukturama, javnim i tajnim, često bivaju podvrgnuti testiranju na poligrafu. Cilj ovakvih ispitivanja je da se utvrdi da li je lice koje sedi u stolici za ispitivanje iskrena, poštena i osoba sa kredibilitetom ili nije nešto od navedenog. Te činjenice su od presudnog značaja kada se odabira osoblje za osetljive pozicije u bezbednosnim državnim aparatima. Bez dileme možemo zaključiti da je poligraf veoma koristan i važan instrument i sredstvo za procenu kredibiliteta. Poligraf je uvršten na listu najvećih izuma enciklopedije Britanika gde je opisan kao “izum koji je imao dubok i dalekovidan uticaj na ljudsku zajednicu i ljudski život uopšte, na pozitivan i na negativan način”. Pored svih izuma koji su nastali nakon nastanka poligrafa i pored svih dostupnih sredstava i metoda poligraf je i dalje daleko najpouzdanije sredstvo za utvrđivanje i procenu kredibiliteta dostupno u svetu.

 

Klasifikacija testova 

Po vrsti i tipu razlikujemo sledeće testove – pripremni poligraf test, poligraf test sa jednom temom, poligraf test sa više tema, poligraf test sa mešanim aspektima, skrining poligraf test, poligraf test sa prikrivenim informacijama, poligraf test o znanju i stepenu umešanosti, poligraf test sa vrhom tenzije, poligraf test za špijunažu i sabotažu, periodični poligraf test, monitoring poligraf test, poligraf test za proveru stanja, kao i relevantni-nerelevantni poligraf test. U Poligraf centru sprovodimo sve navedene vrste testova a prilikom primene i odabira formata koristimo samo sudski validne testove, u skladu sa zakonom i prema zvaničnim propisima svetske poligrafske asocijacije.

 

Preciznost i tačnost poligrafa

Preciznost testa izuzetno zavisi od samog ispitivača. Kako bi proizveo dobru, preciznu procenu ispitivač mora biti ekspert sa značajnim iskustvom, sposoban da pruži ispitivanje najvišeg kvaliteta. Ukoliko bi ovakvo ispitivanje izvodilo lice koje nije obučeno na pravilan način, logično je da rezultati ne bi bili zadovoljavajući. Kvalifikovan ispitivač ima jednu, veoma bitnu obavezu. Naime, odlazak na poligraf se smatra izuzetno stresnim iskustvom, posebno za nevine osobe. Strah od nepravedne optužbe može uticati na krajnji ishod testa. Cilj poligrafskog ispitivača je da svako lice pre testiranja dovede u stanje homeostaze koje je neophodno za obavljanje testiranja. Zahvaljujući profesionalizmu naših eksperata mi smo u stanju da uočimo razliku između stresa i laganja.

Kada je ispitivanje završeno, reakcije se mere i boduju ručno, nakon čega se registrovani parametri prenose u specijalizovani računarski softver, i počinje proces analize registrovanog zapisa u kom ispitivač traga za prisustvom ili odsustvom abnormalnosti u reakcijama koje će pružiti neophodne odgovore. Samo iskusni ispitivač poseduje mogućnost iznalaženja bitnih reakcija i simptoma vezanih za proces laganja. Administracija testa od strane iskusnog eksperta je od vitalnog značaja za uspešnu produkciju rezultata dobijenih tokom ispitivanja na poligrafu.